Erhvervsleder i Praktik – sådan får virksomheder og frivillige foreninger glæde af hinanden

I forbindelse med Frivillig Fredag er konceptet Erhvervsleder i Praktik blevet en fast årligt tilbagevendende aktivitet. Erhvervsleder i Praktik er et koncept, som har til formål at skabe kontakt og øget forståelse mellem civilsamfund og erhvervsliv. Ledere fra lokale virksomheder rundt om i landet sendes ud i frivillige organisationer, for på denne måde at opnå gensidig indsigt i hinandens dagligdag, samt etablere en mulighed for sparring og samarbejde. Et praktikophold giver således inspiration og indblik til den udsendte medarbejder og giver foreningen et par nye øjne på deres organisation.

Erhvervsleder i praktik 2015

I løbet af efteråret med start på Frivillig Fredag var ca. 25 erhvervsledere fra bl.a. IBM Danmark, Skandia og Hellerup Foodmarket i praktik i forskellige frivillige foreninger. Tilbagemeldingerne fra både erhvervsledere og foreninger på udbyttet af praktik-besøgene er positive.

Erhvervsleder fra IBM gav inputs til Børns Voksenvenners nye strategi

Jan Simonsen, Direktør for Marketing, Communication og Citizenship i IBM Nordic var i praktik hos Børns Voksenvenner, der er en forening, som har til formål at tilbyde børn en voksenven:

”Jeg er så glad for at jeg endelig tog den tid ingen af os har til at tilmelde mig som Erhvervsleder i Praktik, for det viste sig at være utrolig givende for både mig som mennesker og ikke mindst for foreningen ”Børns Voksenvenner”, som var den forening, jeg blev spurgt om, jeg ville hjælpe. Børns Voksenvenner er blevet så stor en success, at der i foreningen var behov for en ny strategi og struktur, hvilket så blev min rolle at give mit view og input til. Jeg fik derfor lejligheden til at møde nogle utrolige ildsjæle, og de fik omvendt mit syn på, at der faktisk er lighed imellem IBM og den kommercielle verden og frivillighed i NGO’er.”


Erhvervsleder fra Hellerup Foodmarket sparrede med miljøforeningen Plastic Change

I december 2015 var Rasmus Vejbæk-Zerr fra Hellerup Foodmarket i praktik hos foreningen Plastic Change, der arbejder med at skabe opmærksomhed om konsekvenserne af den voksende forurening med plastik i havene og miljøet. Mødet gav god mening for de to parter, der fandt mange fælles interesser, og de har også besluttet at fortsætte samarbejdet blandt andet om at udvikle løsninger for forbrugerne, der gør det nemmere at håndtere plastikforureningen i hverdagen.

Læs om praktikbesøget i Nyt om Nordsjælland

To store virksomheder – 19 frivillige organisationer

I 2014 havde 19 praktikanter fra to store virksomheder, IBM Danmark og Skandia, og endnu flere frivillige organisationer fra hele landet, meldt sig til forløbet. I 2015 var hele 25 praktikanter i praktik i frivillige foreninger. Frivilligcentrene i Hørsholm, Gentofte, Århus, Odense, Odder og Frivilligcenter Vesterbro/Kgs.Enghave/Valby i København meldte sig til at være med i projektet. Matchningsprocessen foregik gennem de interesserede frivilligcentre rundt om i landet, som indsamlede informationer om foreningerne, samt hvilke eventelle udfordringer disse måtte have, som kunne diskuteres med praktikanten fra erhvervslivet. Med udgangspunkt i dette blev erhvervslederne matchet med foreningerne ud fra egne interesser og kompetencer i forhold til at kunne bidrage mest muligt, samt i forhold til hvad foreningerne efterspurgte.

For mange frivillige organisationer er det at arbejde sammen med erhvervslivet på denne måde noget nyt, men for dette års deltagere har reaktionerne været overvældende positive. En af disse var foreningen Mødrehjælpen i Odense, der ikke blot fik vist foreningen og dens arbejde frem, men også fik strategisk sparring omkring organisationens udfordringer og muligheder i fremtiden. For Charlotte Wæver fra Mødrehjælpen var det at få besøg af en projektleder fra IBM en udbytterig oplevelse:

”Jeg fik input til både det organisatoriske/ledelsesmæssige arbejde og sparring omkring kommunikation i forhold til at fastholde og tiltrække sponsorer. Ligeledes diskuterede vi arbejdet med at påvirke den politiske beslutningsproces på områder vedr. børnefamilier. Det var meget udbytterigt at mødes med en kollega, fra et helt andet arbejdsfelt. Det bidrager med helt nye vinkler og spørgsmål til eftertanke”.

Men det er ikke kun de frivillige foreninger, som får noget ud af et projekt som Erhvervsleder i Praktik, også virksomhedslederne tager noget med hjem. For Pia Rønhøj, Employer branding og CSR manager i IBM Danmark, er projektet lige så givende for praktikanten, som for foreningen.

”Et praktikophold giver medarbejderne mulighed for at stifte bekendtskab med organisationer, som beskæftiger sig med samfundsmæssige udfordringer - små som store - og en hverdag, hvor salgstal og bundlinje er skiftet ud med godgørende arbejde. Praktikanterne bidrager med kompetencer, som organisationerne har brug for, og får til gengæld indsigt i en verden, som sætter vores dagligdag i perspektiv. Praktikken giver ny mening og motivation, som tages med tilbage til dagligdagen i IBM”.

Kløften mellem de frivillige foreninger og erhvervslivet skal nedbrydes

Charlotte Jagd, der til hverdag er leder i IBM, var en af deltagerne i efterårets praktikforløb. Charlotte var i praktik i Cykling Uden Alder, en forening, hvis mission er at give de ældre borgere ret til vind i håret ved at etablere rickshaw kørsel på landets plejecentre, og hun kan nikke anerkendende til Pias iagttagelser.

"Det var en inspirerende og spændende oplevelse for mig at komme ud i et miljø, der er så forskelligt fra det vante IBM miljø. Kreativitet, engagement, ildsjæle, begejstring og mange frivillige organisationer i en stor betonhal med hyggekroge og Fatboys. Jeg oplevede også, at jeg uden ret meget forberedelse rent faktisk kunne bidrage med noget med udgangspunkt i min IBM faglighed. Min rolle var på at agere den "fornuftige, realistiske storesøster" der gav gode råd vedr. de kedelige, men nødvendige ting til de "kreative, entusiastiske søskende"; ikke for at begrænse dem, men for at sikre, at de ikke kommer i problemer, der bremser den gode sag."

Grobund for samarbejde

En praktikophold kan være en uforpligtende måde for en virksomhed og en forening at afsøge, om der er grobund for et videre samarbejde. Flemming Jørgensen, chefkonsulent i Coop, der var i praktik i beboercaféen Café 72 i Albertslund som optakt til Frivillig Fredag 2014. Læs om Flemming Jørgensens oplevelse af praktikopholdet her.

Se også en film fra praktikken.

Et projekt som Erhvervsleder i Praktik er ikke blot en facilitering af sparring og gensidig indsigt mellem frivillige foreninger og erhvervslivet, men er forhåbentlig på sigt også med til at nedbryde den kløft, som i mange år har eksisteret mellem foreningslivet og det private erhvervsliv.

Der ligger en stor innovationskraft i mødet mellem virksomheder og foreninger, hvilket er noget der er brug for i udviklingen af fremtidens velfærdssamfund. Virksomheder vil for fremtiden spille en stadig større rolle i at løse samfundsmæssige udfordringer. At samarbejde med foreningsverden er en meget konkret måde at engagere sig på, der rummer innovation og gensidig læring.

Formålet med praktikken er at øge kontakten mellem erhvervsliv og civilsamfund. Ofte har virksomheder og foreninger ideer og arbejdsmetoder, som fint kan supplere hinanden, og tit er de også fælles om interessen for deres lokalsamfund og problemerne eller mulighederne her. Der er masser af gensidig læring at høste. En praktik er en anledning til at få en første kontakt og ”føle hinanden på tænderne” på en uforpligtende måde og herigennem afklare, om der er basis for mere samarbejde.


Læs mere om konceptet Erhvervsleder i Praktik